Dz.U.UE.C.2019.16.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Grecka
(Sprawa C-93/17) 1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Pomoc państwa - Pomoc uznana za bezprawnie przyznaną i niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Obowiązek odzyskania - Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie - Przedsiębiorstwo, które wykonuje jednocześnie działalność cywilną i wojskową - Niewykonanie - Podstawowe interesy bezpieczeństwa państwa członkowskiego - Artykuł 346 ust. 1 lit. b) TFUE - Kary finansowe - Okresowa kara pieniężna - Ryczałt - Zdolność płatnicza - Współczynnik "n" - Czynniki leżące u podstaw oceny zdolności płatniczej - Produkt krajowy brutto - Ważenie głosów państwa członkowskiego w Radzie Unii Europejskiej - Nowe zasady głosowania w Radzie

(2019/C 16/09)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele): A. Bouchagiar i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: K. Boskovits i A. Samoni-Rantou, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Nie podjąwszy do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w wezwaniu do usunięcia uchybienia wystosowanym w dniu 27 listopada 2014 r. przez Komisję Europejską, wszelkich środków zapewniających wykonanie wyroku z dnia 28 czerwca 2012 r., Komisja/Grecja (C-485/10, niepublikowanego, EU:C:2012:395), Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na podstawie art. 260 ust. 1 TFUE.
2) Od Republiki Greckiej zasądza się zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 7 294 000 EUR za każdy okres sześciu miesięcy począwszy od ogłoszenia niniejszego wyroku do dnia wykonania wyroku z dnia 28 czerwca 2012 r., Komisja/Grecja, C-485/10, niepublikowanego, EU:C:2012:395).
3) Od Republiki Greckiej zasądza się zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej ryczałtu w wysokości 10 000 000 EUR.
4) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 129 z 24.4.2017.