Sprawa C-90/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hojesteret (Dania) w dniu 24 lutego 2020 r., Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.161.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 maja 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Højesteret (Dania) w dniu 24 lutego 2020 r., Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet
(Sprawa C-90/20)

Język postępowania: duński

(2020/C 161/48)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2020 r.)

Sąd odsyłający

Højesteret

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Apcoa Parking Danmark A/S

Druga strona postępowania: Skatteministeriet Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2006/112/WE 1  z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że opłaty kontrolne z tytułu naruszenia przepisów regulujących parkowanie na prywatnej nieruchomości stanowią odpłatność za wyświadczoną usługę, w związku z czym ma miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT?

1 Dz.U. 2006, L 347, s.1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.