Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret - Dania) - A/Udlændinge- og Integrationsministeriet
(Sprawa C-89/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Układ stowarzyszeniowy EWG - Turcja - Decyzja nr 1/80 - Artykuł 13 - Klauzula standstill - Łączenie rodziny w wypadku małżonków - Nowe ograniczenie - Nadrzędny wzgląd interesu ogólnego - Udana integracja - Skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi - Proporcjonalność)

Język postępowania: duński

(2019/C 305/16)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Østre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: A

Strona pozwana: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Sentencja

Artykuł 13 decyzji nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia, przyjętej przez Radę Stowarzyszenia ustanowioną na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w dniu 12 września 1963 r. w Ankarze przez Republikę Turcji z jednej strony i przez państwa członkowskie EWG oraz Wspólnotę z drugiej strony, który został zawarty, zatwierdzony i ratyfikowany w imieniu tej ostatniej decyzją Rady 64/732/EWG z dnia 23 grudnia 1963 r., należy interpretować w ten sposób, że środek krajowy uzależniający łączenie rodziny między pracownikiem tureckim zamieszkującym zgodnie z prawem w danym państwie członkowskim a jego małżonką od warunku, by więzi łączące ich z tym państwem członkowskim były silniejsze od więzi łączących ich z państwem trzecim, stanowi "nowe ograniczenie" w rozumieniu tego przepisu. Takie ograniczenie nie jest uzasadnione.

1 Dz.U. C 142 z 23.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.