Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.379.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2012 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 września 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Roermond - Niderlandy) - Postępowanie karne przeciwko Jibrilowi Jaoo

(Sprawa C-88/12)(1)

(2012/C 379/34)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 8 grudnia 2012 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 126 z 28.4.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.