Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 19 lutego 2020 r. - Hauptzollamt B / XY
(Sprawa C-87/20)

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 175/03)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hauptzollamt B

Strona przeciwna: XY

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 57 ust. 5 lit. a) rozporządzenia nr 865/2006 1  należy interpretować w ten sposób, że osobie dokonującej przywozu, która wiezie ze sobą całkowitą ilość kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych (Acipenseriformes spp.) przekraczającą 125 gramów (g) w indywidualnie oznaczonych opakowaniach i nie przedstawia ani dokumentu (powrotnego) wywozu ani zezwolenia na przywóz, należy pozostawić ilość kawioru nie przekraczającą 125 g, pod warunkiem że przywóz nie służy żadnemu z celów wymienionych w art. 57 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 865/2006?

W razie udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzącej:

2) Czy okazy wprowadzone na obszar celny Unii również wtedy zaliczają się do dóbr osobistych lub stanowiących część gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 338/97 2 , jeżeli w momencie wprowadzenia osoba dokonująca przywozu oświadcza, że zamierza podarować je innym osobom po dokonaniu przywozu?
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. 2006, L 166, s. 1).
2 Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. 1997, L 61, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.