Sprawa C-85/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania) - Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.43/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania) - Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK
(Sprawa C-85/19) 1

(2020/C 137/62)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 164 z 13.5.2019

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.