Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 15 lutego 2017 r. - KP, reprezentowany przez matkę/LO
(Sprawa C-83/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 168/26)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Oberster Gerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: KP, reprezentowany przez matkę Strona pozwana: LO

Pytania prejudycjalne

1) Czy zasadę subsydiarności określoną w art. 4 ust. 2 Protokołu haskiego z 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych należy interpretować w ten sposób, że znajduje ona zastosowanie tylko w sytuacji, gdy wniosek wszczynający postępowanie w sprawie dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych zostaje wniesiony w innym państwie niż miejsce zwykłego pobytu wierzyciela?

W razie udzielenia na to pytanie odpowiedzi przeczącej:

2) Czy art. 4 ust. 2 Protokołu haskiego z 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych należy interpretować w ten sposób, że sformułowanie "nie może uzyskać [...] świadczeń alimentacyjnych" odnosi się także do sytuacji, w których prawo dotychczasowego miejsca pobytu nie przewiduje roszczeń alimentacyjnych za okres wsteczny jedynie z powodu niespełnienia określonych ustawowych przesłanek?
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.