Sprawa C-82/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2021 r. w sprawie T- 230/21,... - OpenLEX

Sprawa C-82/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2021 r. w sprawie T- 230/21, Jalkh/Parlament, wniesione w dniu 7 lutego 2022 r. przez Jeana-François Jalkha

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.138.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 marca 2022 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 1 grudnia 2021 r. w sprawie T- 230/21, Jalkh/Parlament, wniesione w dniu 7 lutego 2022 r. przez Jeana-François Jalkha.
(Sprawa C-82/22 P)

Język postępowania: francuski

(2022/C 138/24)

(Dz.U.UE C z dnia 28 marca 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Jean-François Jalkh (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie T-230/21, Jalkh/Parlament;

- stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego P9_TA(2021)0092 z dnia 25 marca 2021 r. w przedmiocie wniosku o uchylenie immunitetu skarżącego [2020/2110 (IMM)];

- obciążenie Parlamentu Europejskiego całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi trzy zarzuty na poparcie odwołania.

Zarzut pierwszy oparty jest na naruszeniu zasady, zgodnie z którą "Postępowanie karne wstrzymuje postępowanie administracyjne i postępowanie cywilne". Zdaniem wnoszącego odwołanie Sąd popełnił oczywisty błąd w ocenie, w wyniku którego pominął w swojej analizie przepisy prawa obowiązujące w Unii oraz orzecznictwo państwa Unii, które mogły i powinny były zostać uwzględnione w przypadku wnoszącego odwołanie, w celu zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia jego immunitetu, mając na uwadze zawiadomienie złożone przeciwko X wraz z wniesieniem powództwa adhezyjnego, które wpłynęło w dniu 15 grudnia 2020 r. do sędziego śledczego w Brukseli z racji sporządzania fałszywych dokumentów i posługiwania się nimi.

Drugi zarzut dotyczy oczywistego błędu w ocenie prawa Unii poprzez pominięcie okoliczności naruszenia przez Parlament Europejski, za pośrednictwem jego Komisji Prawnej (JURI), art. 7 komunikatu 0011/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Zdaniem wnoszącego odwołanie Sąd popełnił oczywisty błąd w ocenie prawa Unii i jego zasad ogólnych, takich jak zasada równego traktowania i zasada dobrej administracji, które miały szczególne znaczenie dla postępowania, ponieważ wnoszący odwołanie twierdził, że napisane odręcznie sformułowanie "très attentive" ("szczególna uwaga") uzupełaniające sporządzony na maszynie zwrot grzecznościowy figurujący w piśmie ministra sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2020 r. należy uznać za ujawniające gorliwość rządu francuskiego do wykorzystania przedmiotowego postępowania sądowego w debacie politycznej i jako takie za stanowiące fumus persecutionnis.

Zarzut trzeci oparty jest na naruszeniu art. 9 protokołu w sprawie immunitetów. Zdaniem wnoszącego odwołanie Sąd uznaje, że zarzucane fakty, a mianowicie wykorzystanie przez Jeana-François Jalkha jego budżetu przeznaczonego na koszty zatrudnienia asystentów parlamentarnych, są objęte immunitetem przewidzianym w art. 9 protokołu, lecz poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu, aby oddalić zarzut bez wyjaśnienia powodów swojego działania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.