Sprawa C-816/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 25 października 2021 r. w sprawie T-595/21, Novais/Portugalia, wniesione w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Luisa Miguela Novaisa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.222.9/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2022 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 25 października 2021 r. w sprawie T-595/21, Novais/Portugalia, wniesione w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Luisa Miguela Novaisa
(Sprawa C-816/21 P)
(2022/C 222/16)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Luis Miguel Novais (przedstawiciele: Á. Oliveira i C. Almeida Lopes, advogados)

Druga strona postępowania: Republika Portugalska

Postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r. Trybunał (ósma izba) postanowił odrzucić odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne i obciążyć Lusia Miguela Novaisa własnymi kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.