Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.54.12/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd Chaskowo (Bułgaria) w dniu 4 grudnia 2018 r. - QH / Wyrchowen kasacionen syd na Republika Byłgarija
(Sprawa C-762/18)

Język postępowania: bułgarski

(2019/C 54/16)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Rajonen syd Chaskowo

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: QH

Strona pozwana: Wyrchowen kasacionen syd na Republika Byłgarija

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE 1  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie krajowemu prawodawstwu lub orzecznictwu, zgodnie z którym pracownik zwolniony niezgodnie z prawem i następnie przywrócony do pracy przez sąd nie ma prawa do corocznego płatnego urlopu za okres od daty zwolnienia do daty przywrócenia go do pracy?
2) Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/88/WE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie krajowemu prawodawstwu lub orzecznictwu, zgodnie z którym przy kolejnym rozwiązaniu stosunku pracy pracownik ten nie ma prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany coroczny płatny urlop za okres od daty poprzedniego zwolnienia do daty przywrócenia go do pracy?
1 Dz.U. 2003, L 299, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.