Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.54.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rēzeknes tiesa (Łotwa) w dniu 28 listopada 2018 r. - Elme Messer Metalurgs / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(Sprawa C-743/18)

Język postępowania: łotewski

(2019/C 54/12)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Rēzeknes tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: SIA "Elme Messer Metalurgs"

Strona pozwana: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Agencja ds. Inwestycji i Rozwoju Łotwy)

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 1083/2006 1  należy interpretować w ten sposób, że sytuację, w której beneficjent pomocy finansowej nie jest w stanie osiągnąć w istotnym dla przeprowadzanej oceny okresie prognozowanego poziomu obrotów ze względu na to, że w tym okresie doszło do zaprzestania działalności gospodarczej prowadzonej przez jego jedynego partnera handlowego czy też klienta bądź też stwierdzona została jego niewypłacalność, należy uznać za działanie czy też zaniechanie ze strony podmiotu gospodarczego (beneficjenta pomocy finansowej), które doprowadziło lub może doprowadzić do powstania szkód dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej?"

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. 2006, L 210, s. 25).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.