Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Kőzigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 9 listopada 2019 r. - NJ / Országos Idegénrendeszeti Főigazgatóság
(Sprawa C-740/19)

Język postępowania: węgierski

(2020/C 95/11)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Sąd odsyłający

Fovarosi Kőzigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: NJ

Strona pozwana: Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 47 karty praw podstawowych i art. 31 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE 1  (zwanej dalej "dyrektywą w sprawie procedur") - w świetle art. 6 i 13 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka - należy interpretować w ten sposób, że jest możliwe, aby państwo członkowskie zapewniło prawo do skutecznego środka prawnego, nawet w przypadku gdy jego sądy nie mogą zmieniać decyzji wydanych w ramach procedur azylowych, ale mogą jedynie stwierdzić nieważność tych decyzji i zobowiązać organ administracyjny do przeprowadzenia nowego postępowania?
2) Czy art. 47 karty praw podstawowych i art. 31 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE (zwanej dalej "dyrektywą w sprawie procedur") - w świetle art. 6 i 13 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka - należy interpretować w ten sposób, że uregulowanie państwa członkowskiego ustanawiające jeden wiążący termin 60 dni łącznie dla sądowych postępowań azylowych, niezależnie od jakichkolwiek indywidualnych okoliczności i bez uwzględnienia szczególnych okoliczności sprawy oraz ewentualnych trudności dowodowych, jest zgodne ze wspomnianymi przepisami?
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. 2013, L 180, s. 60).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.