Sprawa C-735/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 22 września 2022 r. w sprawie T-621/21, Primagran/EUIPO - Primagaz (prımagran), wniesione w dniu 29 listopada 2022 r. przez Primagran sp. z o.o

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.173.10/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 22 września 2022 r. w sprawie T-621/21, Primagran/EUIPO - Primagaz (primagran), wniesione w dniu 29 listopada 2022 r. przez Primagran sp. z o.o.
(Sprawa C-735/22 P)

Język postępowania: angielski

(2023/C 173/15)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Primagran sp. z o.o. (przedstawiciel: E. Jaroszyńska-Kozłowska, radca prawny)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Compagnie des gaz de pétrole Primagaz

Postanowieniem z dnia 24 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania i że Primagran sp. z o.o. pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.