Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.6.11/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 11 listopada 2004 r.

w sprawie C-73/03: Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Pomoc publiczna - Ulgi podatkowe przy przekazaniu gospodarstw rolnych - Dotacja na spłatę oprocentowania pożyczek i gwarancji na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych)

(2005/C 6/19)

(Język postępowania: hiszpański)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

W sprawie C- 73/03, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 akapit pierwszy WE, wniesioną dnia 19 lutego 2003 r., Królestwo Hiszpanii (pełnomocnik: S. Ortiz Vaamonde) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: J. L. Buendía Sierra), Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (sprawozdawca), J. Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 11 listopada 2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 101 z 26.4.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.