Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 maja 2017 r. - Comercializadora Eloro, SA/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Zumex Group, SA
(Sprawa C-71/16 P) 1

[Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny "ZUMEX" - Sprzeciw właściciela słownego znaku towarowego JUMEX - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. b) i art. 42 ust. 2 - Dowód używania - Używanie w Unii Europejskiej - Artykuł 76 ust. 2 - Uzupełniające dowody używania przedstawione z opóźnieniem przed izbą odwoławczą - Uprawnienia dyskrecjonalne Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)]

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 213/14)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Comercializadora Eloro, SA (przedstawiciel: J. L. de Castro Hermida, abogado)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Palmero Cabezas, pełnomocnik), Zumex Group, SA (przedstawiciel: M. C. March Cabrelles, abogada)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone..
2) Comercializadora Eloro SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 191 z 30.5.2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.