Sprawa C-703/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 kwietnia 2021 r. - J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.228.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2021 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
(Sprawa C-703/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 98 ust. 2 - Uprawnienie państw członkowskich do zastosowania jednej lub dwóch stawek obniżonych VAT do niektórych dostaw towarów i świadczenia usług - Zakwalifikowanie działalności gospodarczej jako "świadczenia usług" - Załącznik III pkt 12a - Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 - Artykuł 6 - Pojęcie "usług restauracyjnych i cateringowych" - Posiłki gotowe do natychmiastowego spożycia na miejscu u sprzedawcy lub w wyznaczonych strefach restauracyjnych - Posiłki na wynos gotowe do natychmiastowego spożycia]

(2021/C 228/06)

Język postępowania: polski

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2021 r.)

Sąd odsyłający

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: J.K.

Strona przeciwna: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

przy udziale: Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Sentencja

Artykuł 98 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r., w związku z pkt 12a załącznika III do tej dyrektywy oraz art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112, należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "usług restauracyjnych i cateringowych" obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli klient końcowy podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez podatnika w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca.

1 Dz.U. C 27 z 27.1.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.