Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.9/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Brescia (Włochy) w dniu 31 października 2018 r. - JH / KG
(Sprawa C-681/18)

Język postępowania: włoski

(2019/C 35/12)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale ordinario di Brescia

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: JH

Strona pozwana: KG

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 5 ust. 5 dyrektywy 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 1  należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie stosowaniu dekretu ustawodawczego nr 276/2003 w brzmieniu zmienionym przez dekret z mocą ustawy nr 34/2014, który: a) nie przewiduje ograniczeń w kolejnych skierowaniach tego samego pracownika do tego samego przedsiębiorstwa - użytkownika; b) nie uzależnia zgodności z prawem korzystania z outsourcingu pracowników na czas określony od wskazania przyczyn technicznych, produkcyjnych, organizacyjnych lub związanych z zastępstwem, z powodu których korzysta się z tego outsourcingu; c) nie przewiduje wymogu tymczasowego charakteru własnego zapotrzebowania produkcyjnego przedsiębiorstwa użytkownika jako warunku zgodności z prawem korzystania z takiej formy umowy o pracę?

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.u. 2008, L 327, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.