Dz.U.UE.C.2019.25.26/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 5 listopada 2019 r. - Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Sprawa C-678/18)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 25/32)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 1  należy interpretować w ten sposób, że w sposób wiążący przyznaje on wszystkim wymienionym tam sądom państwa członkowskiego właściwość do zarządzenia środków tymczasowych włącznie z zabezpieczającymi, czy też przyznaje on państwom członkowskim - częściowo lub w całości - możliwość przyznania wyłącznej właściwości do zarządzania tych środków sądom, które zgodnie z art. 80 ust. 1 rozporządzenia nr 6/ 2002 zostały wyznaczone jako sądy (pierwszej i drugiej instancji) w sprawach dotyczących wzorów wspólnotowych?

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz.U. 2002, L 3, s. 1.