Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 20 października 2016 r. w sprawie T-407/15, Monster Energy Company/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Monster Energy Company
(Sprawa C-678/16 P)

Język postępowania: angielski

(2017/C 144/22)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Monster Energy Company (przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie wyroku Sądu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie T-407/15;
- stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie R1028/2014-5;
- uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 21 lutego 2014 r. w postępowaniu w sprawie sprzeciwu nr 2 178567;
- odmówienie rejestracji zakwestionowanego znaku dla wszystkich towarów z klas 29, 30 i 33;
- obciążenie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd błędnie zastosował art. 8 ust 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 1  w ramach oceny dominujących lub odróżniających elementów złożonego znaku towarowego oraz wagi jaką należy im przypisać. Prawidłowe rozwiązanie doprowadziłoby Sąd do stwierdzenia, że między zakwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym zachodziło prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Sąd błędnie zastosował art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w ramach oceny dominujących lub odróżniających elementów złożonego znaku towarowego oraz wagi jaką należy im przypisać.

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.