Sprawa C-672/221, DKV: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 kwietnia 2023 r. - BZ v. DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.24/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 18 kwietnia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Koblenz - Niemcy) - BZ/DKV Deutsche Krankenversicherung AG
(Sprawa C-672/221, DKV) 1

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 286/31)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 45 z 06.02.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.