Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.276.4/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny - Polska) - Minister Finansów / Gmina Wrocław
(Sprawa C-665/16) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 2 ust. 1 lit. a) - Odpłatna dostawa towarów - Artykuł 14 ust. 1 - Przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel - Artykuł 14 ust. 2 lit. a) - Przeniesienie, w zamian za odszkodowanie, własności towaru należącego do gminy na rzecz Skarbu Państwa do celów budowy drogi krajowej - Pojęcie "odszkodowania" - Transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT)

Język postępowania: polski

(2018/C 276/05)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Minister Finansów

Strona przeciwna: Gmina Wrocław

Sentencja

Artykuł 2 ust. 1 lit. a) oraz art. 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stanowi transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej przeniesienie własności nieruchomości należącej do podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, i w której ta ostatnia nadal w praktyce zarządza daną nieruchomością, nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w budżecie gminy.

1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.