Dz.U.UE.C.2019.4.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francja) w dniu 23 października 2018 r. - postępowanie karne przeciwko B S i C A

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/25)

(Sprawa C-663/18)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Cour d'appel d'Aix - en-Provence

Strony w postępowaniu głównym

B S i C A

Pozostali uczestnicy: Ministère public, Conseil national de l'ordre des pharmaciens

Pytania prejudycjalne

Cour d'appel d'Aix - en-Provence zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącym wykładni art. 28, 29, 30 i 32 TFUE, rozporządzeń nr 1307/2013 1  i nr 1308/2013 2  oraz zasady swobodnego przepływu towarów, zadając mu pytanie, czy przepisy te należy interpretować w ten sposób, że przepisy przewidujące odstępstwa, które wprowadzono dekretem z dnia 22 sierpnia 1990 r. i które ograniczają uprawę konopi, ich przemysłowe wykorzystanie i sprzedaż wyłącznie do włókien i nasion, ustanawiają ograniczenie niezgodne z prawem wspólnotowym.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347, s. 608).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347, s. 671).