Sprawa C-657/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Prahova (Rumunia) w dniu 18 października 2022 r. - SC Bitulpetrolium Serv SRL/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.155.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 maja 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Prahova (Rumunia) w dniu 18 października 2022 r. - SC Bitulpetrolium Serv SRL/Administratia Judeteana a Finantelor Publice Prahova - Directia Generała Regionala a Finantelor Publice Ploiesti
(Sprawa C-657/22)

Język postępowania: rumuński

(2023/C 155/30)

(Dz.U.UE C z dnia 2 maja 2023 r.)

Sąd odsyłający

Tribunalul Prahova

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SC Bitulpetrolium Serv SRL

Druga strona postępowania: Administratia Judeteanä a Finantelor Publice Prahova - Directia Generalä Regionalä a Finantelor Publice Ploiesti

Pytania prejudycjalne

1) Czy przepisy krajowe i praktyki krajowe, takie jak rozpatrywane w niniejszej sprawie, zgodnie z którymi ponowne wprowadzenie paliwa opałowego (oleju opałowego) do składu podatkowego w braku kontroli celnej [stanowi] domniemane naruszenie procedury składu, które uzasadnia zastosowanie podatku akcyzowego według stawki ustalonej dla oleju napędowego, to znaczy paliwa, w odniesieniu do którego wartość [podatku akcyzowego] jest ponad 21 razy wyższa niż wartość podatku akcyzowego od oleju opałowego, są sprzeczne z zasadą proporcjonalności oraz z art. 2 ust. 3, art. 5 i art. 21 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE 1 ?

2) Czy przepisy i praktyki krajowe, takie jak rozpatrywane w niniejszej sprawie, zgodnie z którymi VAT jest nakładany na kwoty określone dodatkowo przez organ podatkowy z tytułu podatku akcyzowego od oleju napędowego jako kara za nieprzestrzeganie przez podatnika procedury dozoru celnego w następstwie ponownego wprowadzenia przez niego do składu produktów energetycznych takich jak olej opałowy, w odniesieniu do których zapłacono już podatek akcyzowy, a które nie zostały przyjęte przez klientów, pozostają w stanie nienaruszonym i są przechowywane do czasu znalezienia [nowego] nabywcy, są sprzeczne z zasadą proporcjonalności, zasadą neutralności VAT oraz z art. 2, 250 i 273 dyrektywy 2006/112/WE 2 ?

1 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. 2003, L 238, s. 51).
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.