Dz.U.UE.C.2019.16.30/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Erding (Niemcy) w dniu 19 października 2018 r. - F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Sprawa C-656/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 16/37)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Erding

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: F.

Strona pozwana: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Postanowieniem Trybunału z dnia 7 listopada 2018 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.