Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto (Portugalia) w dniu 7 lutego 2017 r. - Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais, S.A.
(Sprawa C-64/17)

Język postępowania: portugalski

(2017/C 112/38)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação do Porto

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Saey Home & Garden NV/SA [pozwana w pierwszej instancji]

Druga strona postępowania: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais, S.A. [powód w pierwszej instancji]

Pytania prejudycjalne

1) Czy pozew należy wnieść do sądu belgijskiego zgodnie z ogólną zasadą ustanowioną w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1215/2012 1  ze względu na to, że pozwana ma w Belgii centrum interesów gospodarczych i siedzibę?
2) Czy pozew należy wnieść do sądu portugalskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy w przedmiocie wyłączności dystrybucji i to w Portugalii winny były zostać wykonane wynikające z tej umowy wzajemne zobowiązania?
3) Czy pozew należy wnieść do sądu hiszpańskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy w przedmiocie wyłączności dystrybucji i to w Hiszpanii winny były zostać wykonane wynikające z tej umowy wzajemne zobowiązania?
4) Czy pozew należy wnieść do sądu portugalskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tiret pierwsze rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, która, w zakresie relacji handlowej pomiędzy powodem i pozwaną, dzieli się na szereg umów kupna-sprzedaży, a wszystkie sprzedane towary winny zostać dostarczone w Portugalii, gdzie zostały w istocie dostarczone w dniu 21 stycznia 2014 r.?
5) Czy pozew należy wnieść do sądu belgijskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tiret pierwsze rozporządzenia nr 1215/ 2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, która, w zakresie relacji handlowej pomiędzy powodem i pozwaną, dzieli się na szereg umów kupna-sprzedaży, a wszystkie sprzedane towary zostały dostarczone powodowi przez pozwaną w Belgii?
6) Czy pozew należy wnieść do sądu hiszpańskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tiret pierwsze rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, która, w zakresie relacji handlowej pomiędzy powodem i pozwaną, dzieli się na szereg umów kupna-sprzedaży, a wszystkie sprzedane towary były przeznaczone do sprzedaży w Hiszpanii w ramach działalności prowadzonej w tym kraju?
7) Czy pozew należy wnieść do sądu portugalskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tiret drugie rozporządzenia nr 1215/ 2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, która, w zakresie relacji handlowej pomiędzy powodem i pozwaną, znajduje wyraz w świadczeniu przez powoda na rzecz strony pozwanej usług polegających na dokonywaniu przez powoda transakcji interesujących pośrednio stronę pozwaną?
8) Czy pozew należy wnieść do sądu hiszpańskiego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) i b) tiret drugie rozporządzenia nr 1215/ 2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, która, w zakresie relacji handlowej pomiędzy powodem i pozwaną, znajduje wyraz w świadczeniu przez powoda na rzecz strony pozwanej usług polegających na dokonywaniu przez powoda transakcji interesujących pośrednio stronę pozwaną poprzez prowadzoną w Hiszpanii działalność?
9) Czy pozew należy wnieść do sądu portugalskiego zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, a spór pomiędzy powodem i pozwaną jest porównywalny do sporu pomiędzy podmiotem udzielającym prawa do sprzedaży a agentem [dystrybutorem] mającym siedzibę w Portugalii?
10) Czy pozew należy wnieść do sądu hiszpańskiego zgodnie z art. 7 ust. 5 rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że dotyczy on umowy ramowej odnoszącej się do wyłączności dystrybucji, a spór pomiędzy powodem i pozwaną jest porównywalny do sporu pomiędzy podmiotem udzielającym prawa do sprzedaży a agentem [dystrybutorem], którego należy uznać za mającego siedzibę w Hiszpanii ze względu na to, że to w tym kraju miało dojść do wykonania zobowiązań umownych?
11) Czy pozew należy wnieść do sądu belgijskiego, a konkretnie do sądu w Kortrijk, zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) ze względu na to, że w pkt 20 ogólnych warunków umownych, mających zastosowanie co całej sprzedaży strony pozwanej na rzecz powoda, strony umowy zawarły na piśmie w pełni obowiązującą klauzulę dotyczącą jurysdykcji, zgodnie z którą "wszystkie spory, niezależnie od ich charakteru, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Kortrijk" ["any dispute of any nature wathsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk"]?
12) Czy w zastosowaniu przepisów zawartych w sekcjach 2-7 rozdziału II rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) pozew należy wnieść do sądu portugalskiego ze względu na związki (łączniki), jakie ma z obszarem Portugalii i porządkiem prawnym tego kraju stosunek umowny łączący powoda ze stroną pozwaną?
13) Czy w zastosowaniu przepisów zawartych w sekcjach 2-7 rozdziału II rozporządzenia nr 1215/2012 (w oparciu o art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia) pozew należy wnieść do sądu hiszpańskiego ze względu na związki (łączniki), jakie ma z obszarem Hiszpanii i porządkiem prawnym tego kraju stosunek umowny łączący powoda ze stroną pozwaną?
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.