Sprawa C-64/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 27 listopada 2012 r. w sprawie T-672/11... - OpenLEX

Sprawa C-64/13 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 27 listopada 2012 r. w sprawie T-672/11 H-Holding AG przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, wniesione w dniu 7 lutego 2013 r. przez H-Holding AG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.336.5/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 27 listopada 2012 r. w sprawie T-672/11 H-Holding AG przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, wniesione w dniu 7 lutego 2013 r. przez H-Holding AG

(Sprawa C-64/13 P)

(2013/C 336/12)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: H-Holding AG (przedstawiciel: adwokat R. Závodný)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Postanowieniem z dnia 5 września 2013 r. siódma izba Trybunału Sprawiedliwości oddaliła odwołanie i orzekła, że wnosząca odwołanie pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.