Sprawa C-635/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timişoara (Rumunia) w dniu... - OpenLEX

Nowość Sprawa C-635/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timişoara (Rumunia) w dniu 11 października 2022 r. - SC Assofrutti Rom S.R.L/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.24.28/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timięoara (Rumunia) w dniu 11 października 2022 r. - SC Assofrutti Rom S.R.L/Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest Timisoara
(Sprawa C-635/22)

Język postępowania: rumuński

(2023/C 24/36)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Timisoara

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w pierwszej instancji i wnosząca apelację: SC Assofrutti Rom S.R.L.

Druga strona postępowania w pierwszej instancji i postępowania apelacyjnego: Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest Timisoara

Pytania prejudycjalne

1) Czy przepisy art. 17 dyrektywy Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców 1  można interpretować w ten sposób, że zakazują one państwom członkowskim nakładania wymogu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed wprowadzeniem materiału [Conformitas Agraria Communitatis (CAC)] do obrotu?

2) Czy w sytuacji takiej jak rozpatrywana w niniejszej sprawie art. 4 ust. 10 rozporządzenia nr 1303/2013 2  w związku z art. 39 ust. 1 lit. a) i b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej można interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wymogowi przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonego w PNDR 2014-2020 (wersja piąta)?

1 Dz.U. 2008, L 267, s. 8.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. 2013, L 347, s. 320).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.