Sprawa C-635/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi - Hiszpania) - Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.137.45/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi - Hiszpania) - Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga
(Sprawa C-635/19) 1

(2020/C 137/69)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 406 z 2.12.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.