Dz.U.UE.C.2019.44.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça - Portugalia) - J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL
(Sprawa C-629/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Własność intelektualna - Prawo znaków towarowych - Dyrektywa 2008/95/ WE - Artykuł 3 ust. 1 lit. c) - Podstawy unieważnienia - Słowny znak towarowy składający się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć do oznaczania cech towaru lub usługi - Pozostałe cechy towaru lub usługi - Urządzenie do wytwarzania towaru - Słowny znak towarowy tworzony przez oznaczenie wskazujące towary winiarskie i nazwę geograficzną stanowiącą element słowny nazwy właściciela znaku towarowego

Język postępowania: portugalski

(2019/C 44/05)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal de Justiça

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Strona pozwana: Adega Cooperativa de Borba CRL

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych powinien być interpretowany w ten sposób, że należy odmówić rejestracji znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie słowne takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, oznaczające towary winiarskie i obejmujące nazwę geograficzną, gdy oznaczenie to zawiera w szczególności termin, który, po pierwsze, jest powszechnie używany w celu wskazania urządzeń lub pomieszczeń, w których są wytwarzane takie towary, oraz po drugie, jest także jednym z elementów słownych składających się na nazwę osoby prawnej dokonującej zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

1 Dz.U. C 32 z 29.1.2018.