Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.6/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 2 marca 2017 r. - Anikó Pint/Komisja Europejska
(Sprawa C-625/16 P) 1

{Odwołanie - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Pochodzące od rządu węgierskiego dokumenty odnośnie do procedury EU Pilot nr 8572/15 [CHAP(2015)00353 i 6874/14/ JUST] dotyczącej utrzymywanego naruszenia przez Węgry art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Wniosek o przedstawienie dokumentów - Brak odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej}

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/08)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Anikó Pint (przedstawiciel: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Anikó Pint pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.