Sprawa C-615/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 23 grudnia 2010 r. - Insinööritoimisto InsTiimi Oy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.72.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 23 grudnia 2010 r. - Insinööritoimisto InsTiimi Oy

(Sprawa C-615/10)

(2011/C 72/23)

Język postępowania: fiński

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2011 r.)

Sąd krajowy

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Insinööritoimisto InsTiimi Oy

Strona pozwana: Puolustusvoimat

Pytanie prejudycjalne

Czy dyrektywa 2004/18/WE(1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, przy uwzględnieniu art. 10 tej dyrektywy, art. 346 ust. 1 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zatwierdzonego na mocy decyzji Rady z dnia 15 kwietnia 1958 r. wykazu broni, amunicji i materiałów wojennych, obowiązuje w przypadku zamówienia publicznego w pozostałym zakresie objętego zakresem obowiązywania dyrektywy, jeżeli wedle wskazań instytucji zamawiającej przedmiot zamówienia ma zostać użyty wyłącznie do celów wojskowych, jednak istnieją dla niego również w dużej mierze równorzędne techniczne zastosowania użytkowe na rynku cywilnym?

______

(1) Dz.U. L 134, s. 114.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.