Sprawa C-608/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 24 grudnia 2010 r. - Südzucker AG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.113.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 24 grudnia 2010 r. - Südzucker AG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Sprawa C-608/10)

(2011/C 113/02)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Südzucker AG

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Pytania prejudycjalne

1) Czy posiadacz pozwolenia na wywóz jest uprawniony do refundacji wywozowych tylko wtedy, gdy w zgłoszeniu wywozowym złożonym we właściwym urzędzie celnym (art. 5 ust. 7 rozporządzenia nr 800/1999(1)) jest wpisany w polu 2 jako eksporter?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: Czy art. 78 ust. 1 i 3 kodeksu celnego(2) zezwala na sprostowanie zgłoszenia wywozowego w celu zmiany eksportera w polu 2 zgłoszenia wywozowego i czy organy celne w przypadku takim jak w sprawie przed sądem krajowym są zobowiązane do uregulowania sytuacji i przyznania eksporterowi refundacji wywozowych?

3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: Czy organy celne mogą uregulować sytuację w rozumieniu art. 78 ust. 3 kodeksu celnego bezpośrednio w ten sposób, że eksporterowi przyznane zostaną refundacje wywozowe bez wymogu uprzedniego sprostowania zgłoszenia wywozowego?

______

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz.U. L 102, s. 11).

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.