Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen - Szwecja) - Skatteverket/Memira Holding AB
(Sprawa C-607/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Podatek dochodowy od osób prawnych - Grupa spółek - Swoboda przedsiębiorczości - Odliczenie strat poniesionych przez spółkę zależną niebędącą rezydentem - Pojęcie "strat ostatecznych" - Połączenie poprzez przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą - Przepisy państwa siedziby spółki zależnej przyznające odliczenie strat w ramach połączenia jedynie podmiotowi, które je poniósł)

Język postępowania: szwedzki

(2019/C 270/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Högsta förvaltningsdomstolen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Skatteverket

Strona przeciwna: Memira Holding AB

Sentencja

1) Dla uznania, że straty spółki zależnej niebędącej rezydentem mają charakter ostateczny w rozumieniu pkt 55 wyroku z dni a 13 grudnia 2005 r., Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), okoliczność, że państwo członkowskie, którego rezydentem jest spółka zależna, nie pozwala na przeniesienie strat spółki na innego podatnika w przypadku połączenia, podczas gdy takie przeniesienie jest przewidziane przez państwo członkowskie, którego rezydentem jest spółka dominująca, w przypadku połączenia spółek będących rezydentami, nie ma decydującego znaczenia, chyba że spółka dominująca wykaże, iż nie ma on a możliwości uwzględnienia tych strat poprzez doprowadzenie do tego, w szczególności w drodze zbycia, by zostały one uwzględnione podatkowo przez osobę trzecią w przyszłych latach podatkowych.
2) W sytuacji gdyby okoliczność wskazana w pytaniu pierwszym miała znaczenie, nieistotny byłby fakt, iż w państwie siedziby spółki zależnej nie istnieje żaden inny podmiot, który mógłby odliczyć te straty w przypadku połączenia, gdyby zezwolono n a takie odliczenie.
1 Dz.U. C 5 z 8.1.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.