Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 listopada 2018 r. - National Iranian Tanker Company / Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-600/16 P) 1

Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Stwierdzenie przez Sąd nieważności umieszczenia w wykazach - Ponowne umieszczenie w wykazach - Dowody odnoszące się do daty poprzedzającej pierwsze umieszczenie w wykazach - Okoliczności znane przed pierwszym umieszczeniem w wykazach - Powaga rzeczy osądzonej - Zakres - Pewność prawa - Ochrona uzasadnionych oczekiwań - Skuteczna ochrona sądowa - Podstawa umieszczenia w wykazach dotycząca udzielania wsparcia logistycznego rządowi Iranu - Zakres - Działalność w zakresie transportu ropy naftowej

Język postępowania: angielski

(2019/C 35/02)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: National Iranian Tanker Company (przedstawiciele: T. de la Mare, QC, M. Lester, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Chandrasekera, S. Ashley i C. Murphy, solicitors)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro i M. Bishop, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) National Iranian Tanker Company pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
1 Dz.U. C 30 z 30.1.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.