Sprawa C-60/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen (Szwecja) w dniu 3 lutego 2016 r. - Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.111.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2016 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen (Szwecja) w dniu 3 lutego 2016 r. - Mohammad Khir Amayry/ Migrationsverket
(Sprawa C-60/16)

Język postępowania: szwedzki

(2016/C 111/19)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2016 r.)

Sąd odsyłający

Kammarrätten i Stockholm - Migrationsöverdomstolen

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Mohammad Khir Amayry

Strona pozwana: Migrationsverket

Pytania prejudycjalne

1)
Czy w przypadku gdy osoba ubiegająca się o azyl nie znajduje się w strzeżonym ośrodku w chwili wyrażenia przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgody na przejęcie tej osoby, ale zostaje umieszczona w strzeżonym ośrodku w późniejszym okresie - z tego względu, że dopiero wówczas dokonano oceny stwierdzającej znaczne ryzyko ucieczki tej osoby - okres sześciu tygodni, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 604/2013 należy w takiej sytuacji liczyć od dnia, w którym osoba została umieszczona w strzeżonym ośrodku, czy też od innej daty, a jeżeli tak, od jakiej?
2)
Czy w sytuacji gdy osoba ubiegająca się o azyl nie została umieszczona w strzeżonym ośrodku w momencie wyrażenia przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgody na jej przejęcie, art. 28 rozporządzenia nr 604/2013 stoi na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, które w Szwecji stanowią, że cudzoziemiec nie może być umieszczony w strzeżonym ośrodku w oczekiwaniu na wykonanie [przekazania] przez okres dłuższy niż dwa miesiące, jeżeli nie istnieją poważne powody przetrzymywania jej w strzeżonym ośrodku przez dłuższy okres, a w przypadku gdy istnieją takie poważne powody, że cudzoziemiec może być przetrzymywany w strzeżonym ośrodku przez okres maksymalnie trzech miesięcy lub, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wykonanie potrwa dłużej z uwagi na brak współpracy ze strony cudzoziemca lub gdy uzyskanie niezbędnych dokumentów jest czasochłonne, przez okres maksymalnie dwunastu miesięcy?
3)
Czy w przypadku wznowienia procedury wykonania w sytuacji, gdy odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie nie ma już skutku zawieszającego (por. art. 27 ust. 3) nowy termin sześciu tygodni na dokonanie przekazania rozpoczyna bieg, czy też należy odliczyć od niego, przykładowo, liczbę dni spędzonych już przez daną osobę w strzeżonym ośrodku od chwili wyrażenia przez odpowiedzialne państwo członkowskie zgody na przejęcie lub wtórne przejęcie tej osoby?
4)
Czy jakiekolwiek znaczenie ma to, że osoba ubiegająca się o azyl, która wniosła odwołanie od decyzji o przekazaniu, nie złożyła wniosku o zawieszenie wykonania decyzji o przekazaniu w oczekiwaniu na rozpatrzenie odwołania (por. art. 27 ust. 3 lit. c) i art. 27 ust. 4)?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.