Sprawa C-60/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Ragusa (Włochy) w dniu 9 lutego 2011 r. - postępowanie karne przeciwko Mohamedowi Mradowi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.113.8/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 kwietnia 2011 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Ragusa (Włochy) w dniu 9 lutego 2011 r. - postępowanie karne przeciwko Mohamedowi Mradowi

(Sprawa C-60/11)

(2011/C 113/15)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 9 kwietnia 2011 r.)

Sąd krajowy

Tribunale di Ragusa

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym

Mohamed Mrad

Pytania prejudycjalne

1) Czy należy uznać, że dyrektywa 2008/115/WE(1) powinna być bezpośrednio stosowana w wewnętrznym porządku prawnym państwa włoskiego od dnia 25 grudnia 2010 r.?

2) Czy art. 14 akapit 5b i art. 14 akapit 5c decreto legislatvo nr 286/98 z późniejszymi zmianami jest niezgodny z art. 15 i 16 wspomnianej dyrektywy, czego konsekwencją jest obowiązek odstąpienia przez niniejszy sąd od stosowania uregulowań wewnętrznych?

______

(1) Dz.U. L 348, s. 98.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.