Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.309.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 2017 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lipca 2017 r. - Rada Unii Europejskiej/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisja Europejska
(Sprawa C-599/14 P) 1

[Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Walka z terroryzmem - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom - Zamrożenie środków finansowych - Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB - Artykuł 1 ust. 4 i 6 - Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 - Artykuł 2 ust. 3 - Utrzymanie organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych - Przesłanki - Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych - Decyzja podjęta przez właściwą władzę - Obowiązek uzasadnienia]

Język postępowania: angielski

(2017/C 309/02)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Finnegan, B. Driessen i G. Étienne, pełnomocnicy)

Pozostali uczestnicy postępowania: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (przedstawiciele: T. Buruma i A.M. van Eik, advocaten), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M.K. Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: S. Brandon, C. Crane, J. Kraehling et V. Kaye, pełnomocnicy, wspierani przez M. Gray, barrister), Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Gauci i F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę wnoszącą odwołanie: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas i B. Fodda, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
3) Republika Francuska, Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Komisja Europejska pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 89 z 16.3.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.