Sprawa C-591/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 czerwca 2019 r. - Republika Austrii v. Republika Federalna Niemiec. - OpenLEX

Sprawa C-591/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 czerwca 2019 r. - Republika Austrii v. Republika Federalna Niemiec.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 czerwca 2019 r. - Republika Austrii/Republika Federalna Niemiec
(Sprawa C-591/17) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuły 18, 34, 56 i 92 TFUE - Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące opłatę za użytkowanie infrastruktur y dla pojazdów samochodowych osobowych - Sytuacja, w której właściciele pojazdów zarejestrowanych w tym państwie członkowskim korzystają ze zwolnienia z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości odpowiadającej tej opłacie)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 270/04)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Austrii (przedstawiciele: G. Hesse, J. Schmoll i C. Drexel, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i S. Eisenberg, pełnomocnicy, wspierani przez C. Hillgrubera, Rechtsanwalt)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: J. Langer, J.M. Hoogveld i M.K. Bulterman, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii (przedstawiciele: J. Nymann-Lindegren i M. Wolff, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Wprowadzając opłatę za użytkowanie infrastruktury dla pojazdów samochodowych osobowych i przewidując jednocześni e zwolnienie z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości co najmniej równej pobranej opłacie na korzyść właściciel i pojazdów zarejestrowanych w Niemczech, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na moc y art. 18, 34, 56 i 92 TFUE.
2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)
Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami w wysokości trzech czwartych kosztów poniesionych przez Republikę Austrii i pokrywa własne koszty.
4)
Republika Austrii pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.
5)
Królestwo Niderlandów i Królestwo Danii pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.