Sprawa C-590/17: Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka H. Pouvina v. Electricité de France (EDF) (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.187.21/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) - Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka H. Pouvina/Electricité de France (EDF)
(Sprawa C-590/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 93/13/EWG - Zakres stosowania - Artykuł 2 lit. b) i c) - Pojęcia "konsumenta" i "przedsiębiorcy" - Sfinansowanie nabycia nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania - Pożyczka na zakup nieruchomości udzielona przez pracodawcę pracownikowi i jego małżonkowi będącemu współpożyczkobiorcą solidarnym)

Język postępowania: francuski

(2019/C 187/23)

(Dz.U.UE C z dnia 3 czerwca 2019 r.)

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka H. Pouvina

Strona przeciwna: Electricité de France (EDF)

Sentencja

Artykuł 2 lit. b) dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że pracownika przedsiębiorstwa i jego współmałżonka, którzy zawierają z tym przedsiębiorstwem umowę o kredyt, zasadniczo zastrzeżoną dla członków personelu rzeczonego przedsiębiorstwa, przeznaczoną na sfinansowanie zakupu nieruchomości do celów prywatnych, powinno się uważać za "konsumentów" w rozumieniu tego przepisu.

Artykuł 2 lit. c) dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że owo przedsiębiorstwo należy uznać za "przedsiębiorcę" w rozumieniu tego przepisu, gdy zawiera ono umowę kredytu w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej, nawet jeśli udzielanie kredytów nie stanowi jego głównej działalności.

1 Dz.U. C 437 z 18.12.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.