Sprawa C-583/11 P: Inuit Tapiriit Kanatami i inni v. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Królestwo Niderlandów,... - OpenLEX

Sprawa C-583/11 P: Inuit Tapiriit Kanatami i inni v. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Królestwo Niderlandów, Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 października 2013 r. - Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Królestwu Niderlandów, Komisji Europejskiej

(Sprawa C-583/11 P) 1

(Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 - Handel produktami z fok - Ograniczenia w przywozie i wprowadzaniu tych produktów do obrotu - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Prawo osób fizycznych i prawnych do wniesienia skargi - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Pojęcie aktów regulacyjnych - Akty ustawodawcze - Prawo podstawowe do skutecznej ochrony sądowej)

(2013/C 344/22)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (przedstawiciele: J. Bouckaert, H. Viaene i D. Gillet, avocats)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: I. Anagnostopoulou, D. Gauci i L. Visaggio, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Moore i K. Michoel, pełnomocnicy), Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver, E. White i K. Mifsud-Bonnici, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie T-18/10 Inuit Tapiriit Kanatami i in. przeciwko Parlamentowi i Radzie, w którym Sąd odrzucił skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 285, s.36) - Pojęcie aktu regulacyjnego - Wymóg, aby zaskarżone rozporządzenie dotyczyło skarżącego indywidualnie

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Johannes Egede i Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.
3)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 58 z 25.2.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.