Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.14/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 9 września 2016 r. w sprawie T-277/16 TVR Italia/EUIPO - TVR Automotive (TVR ITALIA), wniesione w dniu 14 listopada 2016 r. przez TVR Italia Srl
(Sprawa C-576/16 P)

Język postępowania: włoski

(2017/C 144/19)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: TVR Italia Srl (przedstawiciel: F. Caricato, avvocato)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, TVR Automotive Ltd

Postanowieniem z dnia 2 marca 2017 r. Trybunał (ósma izba) odrzucił odwołanie i obciążył TVR Italia Srl kosztami postępowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.