Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège - Belgia) - État belge/Oxycure Belgium SA
(Sprawa C-573/15) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 98 ust. 2 - Punkty 3 i 4 załącznika III - Zasada neutralności podatkowej - Terapia tlenowa - Obniżona stawka VAT - Butle tlenowe - Stawka podstawowa VAT - Koncentratory tlenu)

Język postępowania: francuski

(2017/C 144/12)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: État belge

Strona pozwana: Oxycure Belgium SA

Sentencja

Artykuł 98 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz pkt 3 i 4 załącznika III do tej dyrektywy w związku z zasadą neutralności podatkowej nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przewiduje, że podstawowa stawka podatku od wartości dodanej ma zastosowanie do dostaw lub wynajmu koncentratorów tlenu, chociaż uregulowanie to przewiduje obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostawy butli tlenowych.

1 Dz.U. C 38 z 1.2.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.