Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 czerwca 2018 r. w sprawie T-218/17, HF / Parlament, wniesione w dniu 10 września 2018 r. przez HF
(Sprawa C-570/18 P)

Język postępowania: francuski

(2018/C 455/29)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: HF (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie wyroku Sądu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie T-218/17;

w konsekwencji:

- uwzględnienie żądań przedstawionych przez stronę skarżącą w pierwszej instancji, a w związku z tym,
- stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia;
- zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia za krzywdę, oszacowaną ex aequo et bono na kwotę 90 000 EUR;
- obciążenie pozwanego wszystkimi kosztami postępowania w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

- Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym - Naruszenie art. 41 ust. 1 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
- Naruszenie art. 41 ust. 1 karty - Przeinaczenie argumentów strony skarżącej - Naruszenie obowiązku uzasadnienia przez pierwszy sąd;
- Naruszenie art. 31 ust. 1 karty - Naruszenie art. 12a ust. 1 i 3 oraz art. 24 regulaminu pracowniczego.

Ponadto, strona skarżąca kwestionuje oddalenie przez pierwszy sąd wniosku odszkodowawczego z powodu braku stwierdzenia nieważności podważonej decyzji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.