Sprawa C-57/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 września 2021 r. - Komisja Europejska v. Tempus Energy Ltd, Tempus... - OpenLEX

Sprawa C-57/19 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 września 2021 r. - Komisja Europejska v. Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.431.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2021 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 września 2021 r. - Komisja Europejska / Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Sprawa C-57/19 P) 1

[Odwołanie - Pomoc państwa - System pomocy - Artykuł 108 ust. 2 i 3 TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 - Artykuł 4 ust. 3 i 4 - Pojęcie "wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia ze wspólnym rynkiem" - Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń - Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014 - 2020 - Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa - Kontakty "przedzgłoszeniowe" - Prawa proceduralne zainteresowanych stron - Rynek mocy wytwórczej energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie]

Język postępowania: angielski

(2021/C 431/13)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2021 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier i P. Němečková, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd (przedstawiciele: J. Derenne i D. Vallindas, adwokaci, oraz C. Ziegler, Rechtsanwalt), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo F. Shibli, S. McCrory i Z. Lavery, następnie F. Shibli i S. McCrory, pełnomocnicy, których wspierali G. Facenna, QC, i D. Mackersie, barrister)

Interwenient popierający wnoszącą odwołanie: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: B. Majczyna, pełnomocnik)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 listopada 2018 r., Tempus Energy i Tempus Energy Technology/Komisja (T-793/14, EU:T:2018:790), zostaje uchylony.

2) Skarga w sprawie T-793/14 zostaje oddalona.

3) Tempus Energy Ltd i Tempus Energy Technology Ltd pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską w ramach postępowań przed Sądem Unii Europejskiej i przed Trybunałem Sprawiedliwości.

4) Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają własne koszty.

1 Dz.U. C 148 z 29.4.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.