Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 maja 2017 r. - Królestwo Szwecji/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Komisja Europejska, Republika Czeska, Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, Republika Finlandii
(Sprawa C-562/14 P) 1

[Odwołanie - Prawo publicznego dostępu do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie - Wyjątki od prawa dostępu do dokumentów - Niewłaściwa wykładnia - Ochrona celów kontroli, dochodzenia i audytu - Nadrzędny interes publiczny uzasadniający ujawnienie dokumentów - Ogólne domniemanie poufności - Dokumenty dotyczące postępowania EU Pilot]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 239/02)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson i L. Swedenborg, pełnomocnicy)

Pozostali uczestnicy postępowania: Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Krämer i P. Costa de Oliveira, pełnomocnicy), Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, D. Hadroušek i J. Vláčil, pełnomocnicy), Królestwo Danii (przedstawiciel: C. Thorning, pełnomocnik), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. J. García-Valdecasas Dorrego, pełnomocnik), Republika Finlandii (przedstawiciel: S. Hartikainen, pełnomocnik)

Interwenient popierający Komisję Europejską: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i A. Lippstreu, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
3) Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii i Republika Finlandii pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 46 z 9.2.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.