Sprawa C-560/21, KISA: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. - ZS v. Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen" KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.112.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 marca 2023 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht - Niemcy) - ZS/Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen" KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Sprawa C-560/21, KISA) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych - Rozporządzenie (UE) 2016/679 - Artykuł 38 ust. 3 - Inspektor ochrony danych - Zakaz odwołania z powodu wypełniania zadań - Wymóg niezależności funkcjonalnej - Przepisy krajowe zakazujące odwołania inspektora ochrony danych bez ważnej przyczyny]

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 112/07)

(Dz.U.UE C z dnia 27 marca 2023 r.)

Sąd odsyłający

Bundesarbeitsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: ZS

Strona przeciwna: Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen" KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Sentencja

Artykuł 38 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że administrator lub podmiot przetwarzający mogą odwołać inspektora ochrony danych, będącego członkiem jego personelu, jedynie z ważnej przyczyny, nawet jeśli odwołanie nie jest związane z wypełnianiem przez niego jego zadań, o ile takie uregulowanie nie zagraża realizacji celów tego rozporządzenia.

1 Dz.U. C 37 z 24.1.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.