Dz.U.UE.C.2018.436.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht BadenWürttemberg (Niemcy) w dniu 4 września 2018 r. - TDK-Lambda Germany GmbH / Hauptzollamt Lörrach
(Sprawa C-559/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/31)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Finanzgericht Baden-Württemberg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: TDK-Lambda Germany GmbH

Strona pozwana: Hauptzollamt Lörrach

Pytania prejudycjalne

Czy Nomenklaturę Scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej 1  w wersji wynikającej z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1218/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej 2  należy interpretować w ten sposób, że przekształtniki, takie jak te będące przedmiotem niniejszej sprawy, należy zaklasyfikować do podpozycji 8504 4030 tylko wówczas, jeżeli są one zasadniczo stosowane w urządzeniach telekomunikacyjnych lub maszynach do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniach do tych maszyn, czy też dla spełnienia cechy "w rodzaju stosowanych [w]" wystarczające jest, aby przekształtniki zgodnie ze swoimi obiektywnymi właściwościami mogły być stosowane, niezależnie od innych obszarów zastosowań, także w urządzeniach telekomunikacyjnych lub maszynach do automatycznego przetwarzania danych i urządzeniach do tych maszyn?

1 Dz.U. 1987, L 265, s. 1.
2 Dz.U. 2012, L 351, s. 36.