Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.22/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 31 sierpnia 2018 r. - Eurowings GmbH / JJ i KI
(Sprawa C-557/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/30)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Eurowings GmbH

Strona pozwana: JJ, KI

Pytanie prejudycjalne

Czy do celów obliczenia prawa do odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 1  należy uwzględnić całkowitą długość lotu także wtedy, gdy z powodu opóźnienia lub odwołania lotu łączonego pasażer ma opóźnienie wynoszące trzy godziny lub więcej w miejscu docelowym, jednakże lot pośredni odbył się o czasie, obydwa loty zostały zrealizowane przez różnych przewoźników lotniczych, a rezerwacja została potwierdzona przez biuro podróży, które zestawiło loty dla swojego klienta?

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.