Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.436.21

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2018 r. - Komisja Europejska / Irlandia
(Sprawa C-550/18)

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/28)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia

Żądania strony skarżącej

- stwierdzenie, że w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. 2015, L 141, s. 73), Irlandia nie uchwaliła, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2017 r., wszystkich przepisów transponujących tę dyrektywę, a w każdym razie nie powiadomiła Komisji o takich przepisach, skutkiem czego Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 67 ust. 1 tej dyrektywy;
- zobowiązanie Irlandii zgodnie z art. 260 ust. 3 TFEU do zapłaty okresowej kary pieniężnej za uchybienie obowiązkowi poinformowania o środkach transpozycji dyrektywy 2015/849/EU w wysokości 17 190,60 EUR i naliczanej od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału w niniejszej sprawie.
- zobowiązanie Irlandii zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE do zapłaty ryczałtu o dziennej stawce 4 701,20 EUR za każdy dzień trwania naruszenia, a minimum 1 685 000 EUR; oraz
- obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na mocy art. 67 ust. 1 dyrektywy 2015/849/EU państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy do dnia 26 czerwca 2017 r. oraz do niezwłocznego przekazania Komisji tekstu tych przepisów. Ponieważ wspomniana dyrektywa nadal nie została transponowana do krajowego porządku prawnego, Komisja zdecydowała o wszczęciu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.