Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.20/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Saarländischee Oberlandesgericht (Niemcy) w dniu 23 sierpnia 2018 r. - BGL BNP Paribas SA / TeamBank AG Nürnberg
(Sprawa C-548/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 436/27)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Saarländisches Oberlandesgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: BGL BNP Paribas SA

Druga strona postępowania apelacyjnego: TeamBank AG Nürnberg

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) 1  znajduje zastosowanie do skutków wielokrotnego przelewu wierzytelności wobec osób trzecich?
2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: jakiemu prawu podlegają w takim przypadku skutki wobec osób trzecich?
3) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: czy przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie?
4) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie: Jakiemu prawu podlegają w takim przypadku skutki wobec osób trzecich?
1 Dz.U. 2008, L 177, s. 6.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.